datu pertsonalak · datos personales

Izena · Nombre

Abizena · Apellidos

NAN (hizkiarekin) · DNI (con letra)

Jaiotze-data · Fecha de nacimiento


HELBIDEA · DIRECCIÓN

Kalea · Calle

Zenbakia · Número Pisua · Piso Letra · Letra

Posta kodea · Código postal

Herria · Localidad


Harremanetarako telefonoa · Teléfono de contacto

E-maila · E-mail

Ikasketak-lanbidea · Estudios-profesión

Egungo egoera · Situación actual

Langabezian / Desempleado

Lanean / Trabajando

Ikasten / Estudiando

maila · nivel

1 (A1-A2) online

prezioa · precio

1.Maila (A1-A2) · Nivel 1(A1-A2): 400 €

matrikula · matrícula

2020ko apirilaren 24tik 2020ko maiatzaren 24ra bitartean · Del 24 de abril de 2020 al 24 de mayo de 2020

ordainketak · pagos

Matrikula-erreserba: 100 € (2020ko maiatzaren 24a baino lehen) · Reserva de matrícula: 100 € (24 de mayo de 2020)


Lehenengo ordainketa: 300 € (ekainaren 1a baino lehen) · 300 € (antes del 1 de junio)
* Ikastaroaren zenbateko osoa, ordainketa bakarrean egin ahal izango da, beti ere 2020ko maiatzaren 24a baino lehen ordaintzen bada.
Se podrá abonar la totalidad del curso en un único pago, pero deberá realizarse antes del 24 de mayo de 2020.


beherapenak · descuentos

Beherapena ahalbidetzen dituzten baldintzen bat betetzen ahal duzu? · ¿Cumples con alguno de los requisitos para beneficiarte del descuento?
BAI / SI

EZ / NO
* Ikasleek, beherapena izan ahal izateko, ikastaroa hasi orduko, beherapena ahalbidetzen dion entzumen ezgaitasun ziurtagiria eta bere kasuan, familia-liburua, emailez bidali edo bulegoan entregatu beharko dute.
Para que el/la alumno/a se pueda beneficiar del descuento, deberá de enviarnos por email o entregarnos en mano antes del inicio del curso, el certificado de discapacidad auditiva que le da derecho al descuento y en su caso, el libro de familia.


Oharra: Talderik sortuko ez balitz, Euskal Gorrak federazioak ikasleari matrikula-erreserba gisa ordaindutako zenbateko osoa itzuliko lioke.
Nota: En caso de no formarse grupo, Euskal Gorrak devolverá el importe íntegro ingresado por el alumno/a en concepto de reserva de matrícula.

kontu zenbakia · número de cuenta

ES96 2100 6453 1721 0004 7115 (CaixaBank)

Ikaslearen izen-abizenak adierazi · Indicar nombre y apellidos alumno/a

matrikula deuseztatzea eta baja-ematea · anulación de matrícula y baja

Taldea sortu dela dioen baieztapena jaso aurretik (2020/05/25), matrikula deuseztatzekotan, Euskal Gorrakek matrikula-erreserbari dagokion zenbatekoaren itzulketa egingo du, ikasleak horretarako adierazitako kontu korronte zenbakian.

2020ko maiatzaren 26tik aurrera (barne) matrikula deuseztatzekotan, ikasleak matrikula-erreserba gisa ordaindutako zenbatekoa galduko du.

2020ko ekainaren 1etik(barne) aurrera ikastaroetan baja ematekotan, ez da diru-itzulketarik egongo eta ikasleak matrikula-erreserba, lehenengo ordainketa zein bigarren ordainketa gisa ordaindutako zenbatekoak galduko ditu.

Oharra: diru-itzulketak matrikula deuseztatzeko ala ikastaroan baja emateko arrazoi justifikatuak egotekotan baino ez dira egingo eta ikasleak horiek egiaztatzeko beharrezko ziurtagiriak aurretiaz aurkeztu beharko ditu. Arrazoi justifikatutzat honako egoerek eragindakoak hartuko dira:
  1. Ikastaroaren ordutegiarekin bateraezinak diren lan-betebeharrak: laneratze berria edo lan-ordutegi aldaketa.
  2. Ikastarora joatea eragozten duen luzaroko osasun-egoera: iraupen luzeko gaixotasun, ospitaleratze, ebakuntza edota errehabilitazio-prozesuak.


Si la anulación de matrícula, se realiza antes de recibir la confirmación de que el grupo se ha formado(25/05/2020), Euskal Gorrak devolverá el importe correspondiente a la reserva de matrícula al número de cuenta corriente que indique el/la alumno/a para tal fin.

Toda anulación de matrícula realizada con fecha posterior o igual a 26 de mayo de 2020(inclusive), supondrá la pérdida del importe abonado en concepto de reserva de matrícula.

Toda baja del curso realizada con fecha posterior o igual a 1 de junio de 2020 (inclusive), no conllevará devolución alguna y supondrá la pérdida de los importes abonados en concepto de reserva de matrícula y primer pago.

Nota: las devoluciones se realizarán siempre por anulaciones y bajas debidas a causas justificadas y previa presentación de la debida justificación. Se entenderán por causas justificadas las derivadas de las siguientes situaciones:
  1. Obligaciones laborales incompatibles con el horario del curso: nueva incorporación o cambio de horario laboral.
  2. Estado de salud prolongado que impida la asistencia al curso: enfermedad, ingreso, intervención o procesos de rehabilitación de larga duración.


Matrikula-Deuseztatzea eta Baja Ematea atalean adierazitako baldintzak irakurri eta onartzen ditut.
      He leído y acepto las condiciones indicadas en el apartado Anulación de Matrícula y Baja.Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako 15/1999 Lege Organikoak ezartzen denaren arabera, fitxa honetan baturiko datuak Datuen Babeserako Agentziaren Erregistroan izena emandako eta EUSKAL GORRAK-en (Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioa) ardura den fitxategi batean sartuko dira. Izaera pertsonala duten datu hauek biltzearen arrazoia, fitxategiaren Arduradunaren ikastaroak eskaintzea da. Zuk, datuen jabe gisa, arestian aipatutako fitxategian sartu ditzagun zure oneritzia eta baimena ematen duzu. Hala ere, datuon eskuratzea, zuzenketa, ezeztatzea, eta oposaketa doan burutu ahal izango duzu EUSKAL GORRAK engana zuzenduz, bere helbidea honako hau delarik: HURTADO DE AMEZAGA 27, 9.pisua 4,5,6 Bulegoak 48008 BILBO. Jakinarazpenean DATUEN BABESA adierazi beharko duzu.
Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en esta ficha serán incluidos en un fichero, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuyo Responsable del fichero es EUSKAL GORRAK (Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas). La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es ofertar los cursos del Responsable del fichero. Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a EUSKAL GORRAK con dirección HURTADO DE AMÉZAGA 27, 9º Dptos. 4,5,6. 48008 BILBAO, indicando en la comunicación PROTECCIÓN DE DATOS.