datos personales · datu pertsonalak

Nombre · Izena

Apellidos · Abizena

DNI (con letra) · NAN (hizkiarekin)

Fecha de nacimiento · Jaiotze-data


DIRECCIÓN · HELBIDEA

Calle · Kalea

Número · Zenbakia Piso · Pisua Letra · Letra

Código postal · Posta kodea

Localidad · Herria


Teléfono de contacto · Harremanetarako telefonoa

E-mail · E-maila

Estudios-profesión · Ikasketak-lanbidea

Situación actual · Egungo egoera

Desempleado / Langabezian

Trabajando / Lanean

Estudiando / Ikasten

territorio · lurraldea

Bizkaia

Gipuzkoa

nivel · maila

1 (A1-A2)

2 (B1)

3 (B2)

grupo · taldea

Por favor elige un territorio y nivel para ver los grupos - Mesedez aukera ezazu lurraldea eta maila taldeak ikusteko

disponibilidad · disponibilitatea

Por favor elige un territorio y nivel - Mesedez aukera ezazu lurraldea eta maila

precio · prezioa

Nivel 1(A1-A2) · 1.Maila (A1-A2): 550 €
Nivel 2 (B1) y Nivel 3 (B2) · 2.(B1) eta 3.(B2) mailak: 500 € (Cada nivel/ Maila bakoitzak)

matrícula · matrikula

del 10 de julio de 2019 al 15 de septiembre de 2019 · 2019ko uztailaren 10etik 2019ko irailaren 15era bitartean.

pagos · ordainketak

Reserva de matrícula: 100 € (antes del 15 de septiembre de 2019) · Matrikula-erreserba: 100 € (2019ko irailaren 15era baino lehen)


Primer pago: 250 € ( A1-A2) / 200 € (B1 y B2) (antes del 30 de septiembre) · Lehenengo ordainketa: 250 € (A1-A2) /200 € (B1-B2) (irailaren 30a baino lehen)
Segundo pago: 200 € (antes del 31 de octubre) · Bigarren ordainketa: 200 € (urriaren 31a baino lehen)

* Se podrá abonar la totalidad del curso en un único pago, pero deberá realizarse antes del 15 de septiembre de 2019.
Ikastaroaren zenbateko osoa, ordainketa bakarrean egin ahal izango da, beti ere 2019ko irailaren 15a baino lehen ordaintzen bada.


descuentos · beherapenak

¿Cumples con alguno de los requisitos para beneficiarte del descuento? · Beherapena ahalbidetzen dituzten baldintzen bat betetzen ahal duzu?
SI / BAI

NO / EZ
* Para que el/la alumno/a se pueda beneficiar del descuento, deberá de enviarnos por email o entregarnos en mano antes del inicio del curso, el certificado de discapacidad auditiva que le da derecho al descuento y en su caso, el libro de familia.
Ikasleek, beherapena izan ahal izateko, ikastaroa hasi orduko, beherapena ahalbidetzen dion entzumen ezgaitasun ziurtagiria eta bere kasuan, familia-liburua, emailez bidali edo bulegoan entregatu beharko dute.


Nota: En caso de no tener plaza en el grupo deseado o de no formarse grupo en el horario solicitado, Euskal Gorrak devolverá el importe íntegro ingresado por el alumno/a en concepto de reserva de matrícula.
Oharra: Ikasleak aukeratutako taldean lekurik eduki ezean ala eskatutako ordutegian talderik sortuko ez balitz, Euskal Gorrak federazioak ikasleari matrikula-erreserba gisa ordaindutako zenbateko osoa itzuliko lioke.

número de cuenta · kontu zenbakia

ES96 2100 6453 1721 0004 7115 (La Caixa)

Indicar nombre y apellidos alumno/a · Ikaslearen izen-abizenak adierazi

anulación de matrícula y baja · matrikula deuseztatzea eta baja-ematea

Si la anulación de matrícula, se realiza antes de recibir la confirmación de que el grupo elegido se ha formado(20/09/2019), Euskal Gorrak devolverá el importe correspondiente a la reserva de matrícula al número de cuenta corriente que indique el/la alumno/a para tal fin.

Toda anulación de matrícula realizada entre los días 21 de septiembre y 29 de septiembre de 2019, supondrá la pérdida del importe abonado en concepto de reserva de matrícula.

Toda anulación de matrícula realizada entre los días 30 de septiembre y 4 de octubre de 2019, Euskal Gorrak devolverá el 50% del importe correspondiente al primer pago al número de cuenta corriente que indique el/la alumno/a para tal fin.

Toda baja del curso realizada entre los días 5 de octubre y 30 de octubre de 2019 supondrá la pérdida de los importes abonados en concepto de reserva de matrícula y primer pago.

Si la baja del curso se realiza entre los días 31 de octubre y 8 de noviembre de 2019, Euskal Gorrak devolverá el 50% del importe correspondiente al segundo pago al número de cuenta corriente que indique el/la alumno/a para tal fin.

Toda baja de los cursos realizada con fecha posterior a 9 de noviembre de 2019(inclusive), no conllevará devolución alguna y supondrá la pérdida de los importes abonados en concepto de reserva de matrícula, primer pago y segundo pago.

Nota: las devoluciones se realizarán siempre por anulaciones y bajas debidas a causas justificadas y previa presentación de la debida justificación. Se entenderán por causas justificadas las derivadas de las siguientes situaciones:
  1. Obligaciones laborales incompatibles con el horario del curso: nueva incorporación o cambio de horario laboral.
  2. Estado de salud prolongado que impida la asistencia al curso: enfermedad, ingreso, intervención o procesos de rehabilitación de larga duración.


Aukeratutako taldea sortu dela dioen baieztapena jaso aurretik(2019/09/20), matrikula deuseztatzekotan, Euskal Gorrakek matrikula-erreserbari dagokion zenbatekoaren itzulketa egingo du, ikasleak horretarako adierazitako kontu korronte zenbakian.

2019ko irailaren 21etik irailaren 29rako epean, matrikula deuseztatzekotan, ikasleak matrikula-erreserba gisa ordaindutako zenbatekoa galduko du.

2019ko irailaren 30etik urriaren 4rako epean ikastaroan baja ematekotan, Euskal Gorrakek lehenengo ordainketari dagokion zenbatekoaren %50a itzuliko du, ikasleak horretarako adierazitako kontu korronte zenbakian.

2019ko urriaren 5etik urriaren 30erako epean ikastaroan baja ematekotan, ikasleak matrikula-erreserba zein lehenengo ordainketa gisa ordaindutako zenbatekoak galduko ditu.

2018ko urriaren 31etik azaroaren 8rako epean ikastaroan baja ematekotan, Euskal Gorrakek bigarren ordainketari dagokion zenbatekoaren %50a itzuliko du, ikasleak horretarako adierazitako kontu korronte zenbakian.

Azaroaren 9tik(barne) aurrera ikastaroetan baja ematekotan, ez da diru-itzulketarik egongo eta ikasleak matrikula-erreserba, lehenengo ordainketa zein bigarren ordainketa gisa ordaindutako zenbatekoak galduko ditu.

Oharra: diru-itzulketak matrikula deuseztatzeko ala ikastaroan baja emateko arrazoi justifikatuak egotekotan baino ez dira egingo eta ikasleak horiek egiaztatzeko beharrezko ziurtagiriak aurretiaz aurkeztu beharko ditu. Arrazoi justifikatutzat honako egoerek eragindakoak hartuko dira:
  1. Ikastaroaren ordutegiarekin bateraezinak diren lan-betebeharrak: laneratze berria edo lan-ordutegi aldaketa.
  2. Ikastarora joatea eragozten duen luzaroko osasun-egoera: iraupen luzeko gaixotasun, ospitaleratze, ebakuntza edota errehabilitazio-prozesuak.


He leído y acepto las condiciones indicadas en el apartado Anulación de Matrícula y Baja.
      Matrikula-Deuseztatzea eta Baja Ematea atalean adierazitako baldintzak irakurri eta onartzen ditut.Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako 15/1999 Lege Organikoak ezartzen denaren arabera, fitxa honetan baturiko datuak Datuen Babeserako Agentziaren Erregistroan izena emandako eta EUSKAL GORRAK-en (Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioa) ardura den fitxategi batean sartuko dira. Izaera pertsonala duten datu hauek biltzearen arrazoia, fitxategiaren Arduradunaren ikastaroak eskaintzea da. Zuk, datuen jabe gisa, arestian aipatutako fitxategian sartu ditzagun zure oneritzia eta baimena ematen duzu. Hala ere, datuon eskuratzea, zuzenketa, ezeztatzea, eta oposaketa doan burutu ahal izango duzu EUSKAL GORRAK engana zuzenduz, bere helbidea honako hau delarik: HURTADO DE AMEZAGA 27, 9.pisua 4,5,6 Bulegoak 48008 BILBO. Jakinarazpenean DATUEN BABESA adierazi beharko duzu.
Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en esta ficha serán incluidos en un fichero, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuyo Responsable del fichero es EUSKAL GORRAK (Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas). La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es ofertar los cursos del Responsable del fichero. Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a EUSKAL GORRAK con dirección HURTADO DE AMÉZAGA 27, 9º Dptos. 4,5,6. 48008 BILBAO, indicando en la comunicación PROTECCIÓN DE DATOS.